• Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou

Contact

Bezoekadres
Advocaat Birrou
Willem II Singel 19
6041 HP  Roermond

Telefoon Icon 0475 769047
Fax Icon0475 769100

E-Mail: info@birrou.nl

Social Media: Advocatenkantoor Birrou op LinkedIn!

 

Nederlands recht logo

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht (bestaande en toekomstige) tussen tussen Advocatenkantoor Birrou en haar cliënten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst van opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 2. Opdracht
2.1. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Advocatenkantoor Birrou is aanvaard en dit schriftelijk is bevestigd.
2.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.
2.3. Partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.

Artikel 3. Kosten ter uitvoering van een opdracht
3.1. Indien inschakeling van een deurwaarder en/of procureur noodzakelijk is komen de door hen te verrichten werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever;
3.2. De opdrachtgever is, indien een namens hem gevoerde procedure wordt verloren, verplicht de proceskosten waartoe hij is veroordeeld aan de wederpartij te voldoen;
3.3. Indien een opdrachtgever procedeert op basis van gefinancierde rechtshulp krachtens de Wet op de Raad voor Rechtsbijstand is deze verplicht de griffierechten, kosten voor het horen van getuigen en deskundigen en een eventuele proceskostenveroordeling te voldoen. Eveneens is hij de vaststelde (door de Raad voor Rechtsbijstand) eigen bijdrage aan de advocaat verschuldigd.

4. Honorarium
4.1. Terzake van de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met belaste en onbelaste verschotten, omzetbelasting (19%) en kantoorkosten verschuldigd (5%).
4.2. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode, tussentijds in rekening gebracht.
4.3. Advocatenkantoor Birrou is steeds gerechtigd van de opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot met de einddeclaratie zal worden verrekend. Bij gebreke van een tijdige betaling van een (voorschot)declaratie is Advocatenkantoor Birrou gerechtigd de te verrichten werkzaamheden op te schorten.
4.4 Indien de wijziging of aanvulling van een opdracht financiële gevolgen heeft, zal Advocatenkantoor Birrou cliënt hierover tevoren inlichten.
4.5. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen voor de afgesproken werkzaamheden.
4.6. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
4.7 Het risico van de tijdsduur van de procedure c.q. de tijdsduur van de advisering ligt uitsluitend bij de opdrachtgever. Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het Advocatenkantoor Birrou vrij af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren.
4.8. Kostenramingen en honorariumafspraken zijn exclusief BTW en kantoorkosten.
4.9. Het honorarium, zo nodig vermeerderd met verschotten en/of declaraties van na overleg met cliënt ingeschakelde derden, wordt periodiek of na volbrenging van de werkzaamheden aan cliënt in rekening gebracht, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.


5. Betaling
5.1. Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Advocatenkantoor Birrou aan te wijzen bankrekening.
5.2. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.
5.3. Indien Advocatenkantoor Birrou zich genoodzaakt ziet buitengerechtelijke maatregelen ter incassering van de declaratie te nemen, dan komen alle daarmee verbandhoudende kosten voor rekening van de opdrachtgever.


6. Aansprakelijkheid
6.1. De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Birrou voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
6.2. De keuze van de door Advocatenkantoor Birrou in te schakelen derden zal met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid geschieden. Advocatenkantoor Birrou is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
6.3. Bewaarplicht dossier: voorzover het dossier door de cliënt niet worden teruggenomen, zullen deze tot uiterlijk 5 jaar na de datum van het sluiten van het dossier worden bewaard, waarna deze op zorgvuldige wijze zullen worden vernietigd.


7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
7.1. Op elke overeenkomst tussen Advocatenkantoor Birrou en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
7.2. Geschillen tussen partijen die uit die rechtsverhouding voortvloeien kunnen uitsluitend ter beslechting aan de rechter te Roermond worden voorgelegd.

Gratis rechtsbijstand!