• Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou

Bestuursrecht

 

Sociale verzekeringen en voorzieningen
Onder de term Sociale verzekeringen en voorzieningen vallen de uitkeringen die van (semi-) overheidswege worden verstrekt. Denk hierbij aan o.a. WWB-uitkering.

Bij de toekenning van een uitkering kunt u op problemen stuiten. Wanneer u een uitkering aanvraagt, kan dit geweigerd worden. Dit kan gebaseerd zijn op een reden waar u het niet mee eens bent. Ook is het mogelijk dat de uitkerende instantie plotseling besluit de lopende uitkering te stoppen en zelfs reeds uitbetaalde gelden van u terugvordert omdat bijvoorbeeld gesteld wordt dat u zich niet aan de inlichtingenplicht hebt gehouden. Wat kunt u doen wanneer u niet akkoord bent met een dergelijke beslissing?

Beslissingen van uitkerende instanties zijn meestal (mede) gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Via deze wet kunt u bezwaar of administratief beroep instellen tegen een besluit van het bestuursorgaan.

Tegen een voor u negatieve beslissing op bezwaar kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Aangezien de Awb geen verplichte procesvertegenwoordiging vereist, kan iedere burger dus zijn eigen procedure voeren.

Omdat de specifieke wetgeving dermate ingewikkeld is en voortdurend verandert is het verstandig bij een advocaat advies in te winnen en u in een bezwaar- en/of beroeps procedure te laten bijstaan. Een advocaat kan hier het best op inspelen en juridisch relevante argumenten naar voren brengen om aan te geven dat een beslissing niet in stand kan blijven.

Mocht u bijstand wensen in dergelijke zaken dan dient u rekening te houden dat een besluit van de uitkerende instantie binnen zes weken na dagtekening van die beslissing aangevochten dient te worden. Uitleg over deze termijn staat ook meestal vermeld onderaan de beslissing van deze instanties. Wacht daarom niet te lang met het raadplegen van een advocaat.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of bijgestaan worden door een advocaat, neem dan nu contact op met Advocatenkantoor Birrou.


Gratis rechtsbijstand!