• Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou
  • Advocatenkantoor Birrou

Ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van minderjarigen

 

De kinderrechter kan besluiten het kind ondertoezicht te stellen van een gezinsvoogdij-instelling. Meestal gebeurt dit op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming. Dit wordt gedaan als men vreest dat de geestelijke of zedelijke belangen of de gezondheid van het kind worden bedreigd.

Bij ondertoezichtstelling kan het kind gewoon thuis blijven wonen. De ouders worden echter in het ouderlijk gezag beperkt en dienen zich te houden aan de aanwijzingen die de voogd geeft.

Bij uithuisplaatsing van een minderjarige mag het kind niet thuis blijven wonen. Deze maatregel wordt genomen bij ernstige gevallen of als het ondertoezicht stellen van het kind niet tot voldoende resultaat leidt.

Er moet in eerste instantie sprake zijn van een ernstige situatie voordat een kind onder toezicht gesteld kan worden of uithuis geplaatst wordt. Er mag dus alleen in gevallen van strikte noodzaak ingegrepen worden in de autonomie van het gezin. Daarbij moet aangegeven worden dat andere middelen ter afwending van de ernstige bedreiging hoogstwaarschijnlijk of helemaal niet succesvol zullen zijn.

Zowel de ouders als het kind hebben het recht zich in zo een situatie door een advocaat te laten bijstaan.
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of bijgestaan worden door een advocaat, neem dan nu contact op met Advocatenkantoor Birrou.


Gratis rechtsbijstand!